ESKİŞEHİR  SKAL KULÜBÜ DERNEĞİ

 

TÜZÜĞÜ

                                                                                                                                                                            

DERNEĞİN ADI                                                                                                                                                    

Madde 1    Derneğin adı "ESKİŞEHİR SKAL KULÜBÜ DERNEĞİ" dir.                                                              

                                                                                                                                                                       

DERNEĞİN MERKEZİ                                                                                                                                                          

Madde 2    Derneğin merkezi Eskişehir’dedir. Şubesi yoktur.                                                                         

                                                                                                                                                                       

DERNEĞİN AMACI                                                                                                                                                             

Madde 3    Derneğin Amaçları:                                                                                                                       

                  a)  Turizm endüstrisinde çalışan üyeleri arasında dostluk, ortak bir anlayış ve işbirliği oluşturmak,                

b)  Turizm hareketi sayesinde, ülke içinde ve dünya ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve iyi niyeti özendirmek,

c)  Turizmle ilgisi olan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının  mensuplarını turizm amaçlı çalışmalar için biraraya getirmek,  bu gibi kuruluşlarla yakın işbirliği içinde  bulunmak,  turizmi teşvik etmek ve geliştirmek için faaliyet, girişim ve uygulamalarda bulunmaktır.                 

                  Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Derneğin faaliyetlerini;

                  devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, milli egemenliği ve Cumhuriyetin korunmasını,             

                  Atatürk ilke ve devrimlerini, demokratik ve laik ilke ve  prensipleri,  temel alarak sürdürmesi esastır.              

                                                                                                                                                                       

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE YÖNTEMLERİ                                                                                                        

Madde 4    Derneğin çalışma konuları ve yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:                                                     

a)  Kongre, konferans, kurs, münazara, seminer, sergi, gezi, balo, ve sair toplantılar düzenlemek, aylık muntazam toplantılar  tertiplemek,                                                                                                                                                     

                  b)  Etüdler ve raporlar hazırlamak ve neşretmek, bülten çıkartmak, yayın yapmak,                     

                  c)  Turizm ile ilgili kongre, konferans ve toplantılara temsilci göndermek,                                     

                  d)  Yurt içinde turizm ile ilgili dernek, kurum ve müesseselere üye olmak,                                   

e)  Bakanlar Kurulundan izin almak koşulu ile, Belçika'da Centre  International Rogier, Bruxelles'de mukim       

"Association  International des SKAL Clubs - A.I.S.C." ile işbirliği yapmak,  (Dernek uluslararası ilişkiler için Bakanlar Kurulu'nun 14/07/1969 tarih ve 6/12073 sayılı kararnamesine haizdir.)                                                                            

                  f)  İçişleri Bakanlığı'nın izni ile, yurt dışında turizm ile ilgili derneklerin davetine uymak ve yurt dışından yabancı            dernek üyelerini Türkiye'ye davet etmek,

g)  Türkiye'deki, diğer SKAL Dernekleri ile ilişki kurmak veya  işbirliği yapmak,                           

h)  Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde  bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış   kabul etmek,

ı)  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,                                                                                                                                                      

i)  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi  için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,              

j)  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,                                                                                                                                  

k)  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,                                                        

l)  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,                                                                                                                      

m)  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,  

n)  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal  ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,                                                                                                                              

                  o)  Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,               

p)  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.                               

                                                                                                                                                                       

ÜYELİK KOŞULLARI                                                                                                                                                          

Madde 5    Dernek üyeliğine kabul edilmek için:                                                                                              

                  a)  Oturma ve çalışma yeri Dernek faaliyet alanı içinde olmak,                                                     

                  b)  Medeni haklarını kullanmaya yetkili olmak,                                                                               

c)  Taksirli suçların dışında, bir yıldan fazla hapis cezası ile cezalandırılmamış veya kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olmak,                

d)  Dernekler Kanunu'na göre yasaklanan dernekleri kurmak veya yönetmek suçlarından kesin olarak hüküm giymemiş olmak,   

e)  Mesleği icabı seyahat ve turizm ile ilgili iş alanlarında bilfiil çalışmak, bu gibi kuruluşlarda sahip, müdür, veya yetkili temsilci olmak veya böyle bir kuruluşta yönetici veya sorumlu göreve haiz bulunmak,                                                         

                  f)  Çalışmaları ile temayüz etmiş olmak,                                                                                        

                  g)  Çevresinde iyi huylu ve sağlam karakterli olarak tanınmış bulunmak, saygınlığı olmak gerekir.   

                  Yabancı uyrukluların üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkınasahip olması gerekir.        

                                                                                                                                                                       

ÜYELİK TÜRLERİ                                                                                                                                                

Madde 6    Üyelik Faal ve Onursal olmak üzere iki türlüdür.                                                                           

                  a) Faal Üyeler                                                                                                                               

İşbu Tüzüğünün  5. Maddesindeki nitelikleri taşıması nedeniyle Derneğe üye kaydedilmiş  ve Üyeliğin bütün hak ve sorumluluklarına sahip olan kişilerdir.                                                                                                                                       

                  b) Onursal Üyeler                                                                                                                         

İyi karakter sahibi ve mesleki itibarı olan, Derneğin amaçlarına ulaşması için yardım ve yararı dokunmuş,  yurt içinde veya dışında turizme yaptıkları üstün hizmetleri nedeni ile temayüz etmiş kişilerdir.                                                      

                 

                  Yabancı gerçek kişilerde Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olma şartı aranmaz.                      

 

Onursal üyeler,faal üyeler arasından da seçilebilir. Seçim, Yönetim Kurulu'nun kararı ve Genel Kurul'un onayı ile gerçekleşir.  Onursal üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakkı yoktur. Onursal üyeler aidat odemezler ve muntazam toplantılardaki yemek ücretleri dernekçe karşılanır.                                                                                                                                                     

 

DERNEĞE ÜYE ALINMASI                                                                                                                                  

Madde 7    Faal üyelik talepleri, 5. Maddede yazılı koşulları haiz bir kimsenin yazılı olarak üyelik başvurusunda bulunması ve en az iki yıllık faal iki üyenin yazılı desteği (kefaleti) ile Yönetim Kurulu tarafından gündeme alınır.  Talep Yönetim Kurulu'nca uygun görülürse, konu faal üyelere yazı ile duyurulur. Onbeş gün içerisinde faal üyelerin en az onda birinin yazılı itirazına  uğrayan talep, Yönetim Kurulu'nca reddedilir.     

 

Üyelik için başvurular Dernek Başkanlığına yapılır ve Yönetim Kurulu'nca en çok otuz gün içinde üyeliğin kabulü ve reddi şeklinde karara bağlanır.                                                                                                                                                          

 

Yeni üye olacak adaya itirazda bulunan faal üyeler itiraz nedenlerini bildirmeye mecbur  değildir.  Talepleri reddedilen adaylar, bu reddedilme dolayısı ile ne Yönetim Kurulu, ne de herhangi bir üye hakkında herhangi bir hak ve iddiada bulunamaz ve bu husus  üyelik başvuru formunda açıkça belirtilir ve taahhüt olunur.                                                                                                      

 

Her aday kendisine verilen başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurur. Başvuru formu alınan ve üyelerin itirazına uğramayan kişinin üyeliği, Yönetim Kurulu  üyelerinin üçte ikisinin kabul oyu ile gerçekleşir.  Üyeliğin reddedilmesi halinde Yönetim Kurulu bir neden göstermeğe mecbur değildir.                                                                                                                            

 

Yönetim Kurulunca reddedilen bir başvuru, ancak üzerinden bir yıl geçtikten sonra, yalnız bir kere daha olmak üzere yeniden oylanabilir.  Yönetim Kurulu'ndaki bu oylama  gizli yapılır.                                                                               

Derneğe giriş, Derneğin giriş anında yürürlükte bulunan tüzük ve kurallarının da kabulü  demektir ve üyelik giriş ve aidat ücretlerinin ödenmesinden sonra geçerli hale gelir.                                                                                        

                                                                                                                                                                       

ÜYELİKTEN ÇIKMA                                                                                                                                            

Madde 8    Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.                                  

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.                                                                                                              

                                                                                                                                                                       

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA                                                                                                                                    

Madde 9    Aşağıdaki durumlarda üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır:                                       

                  a)  Derneğin onur ve itibarı ile bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,                                

b)  Derneğin amacına ve bunların uygulanması ile ilgili olarak  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlara uymamak,       

                  c)  Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,                                                

                  d)  Parasal yükümlülüğü yerine getirmemek, kendisine tanınan  süre içerisinde ödemede bulunmamak,         

                  e)  Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek,                                                                                    

                  f)  Bir yıl içinde SKAL ile ilgili 4 toplantıya ardı ardına iştirak etmemek.                                              

                  Bir üyenin Dernekten çıkarılması, Yönetim Kurulu'nun üçte iki                                                      

                  çoğunluk kararı ile olur.  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek                 

                  malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların Genel Kurul'a itiraz hakkı vardır. Genel Kurul'un verdiği            karar kesindir.         

                                                                                                                                                                        

Aidatını ödememekten dolayı Dernekten çıkarılan bir üye, birikmiş borcunu defaten  öderse, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul kararı ile üyelik sıfatını tekrar kazanabilir.                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

ÜYELERİN TRANSFERİ                                                                                                                                       

Madde 10  Başka bir SKAL Derneğinin en az üç yıldır faal üyesi iken, turizm ile ilgili iş yeri ve ikametgahını Eskişehir’e nakleden bir kimse, üyesi olduğu SKAL Derneğinden bu konuyu belirleyen ve mali sorumluluklarını yerine getirdiğini içeren bir yazı ile başvuruda bulunması halinde Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe faal üye kaydedilir. Bu statüdeki transfer üyelerden ayrıca giriş aidatı alınmaz.       

                                                                                                                                                                       

ÜYELİK HAKLARI                                                                                                                                               

Madde 11  Dernek faal üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına  sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyelerin bu haklardan istifade edebilmesi için aidat borcu bulunmaması gereklidir.                                        

                                                                                                                                                                       

GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT                                                                                                                        

Madde 12  Derneğe kabul edilen her faal üye, miktarı Yönetim Kurulu'nca saptanan ve  Genel Kurul tarafından onaylanan bir giriş aidatını ve yıllık aidatı ödemekle yükümlüdür                                                                                                                   

 

Muntazam toplantılardaki yemek ücretleri ile düzenlenecek diğer sosyal faaliyet masrafları da, Yönetim Kurulu'nun saptayacağı şekilde üyelerce ayrıca karşılanır. Dernek üyeliğine kabul edilenler Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği süre içinde giriş aidatını ve yıllık aidatı ödemekle yükümlüdür.                                                                                                                                                      

                  Derneğin faal üyeleri yıllık aidatlarını en geç Mart ayı sonuna kadar bir defada öderler.              

Ödemelerin öngörülen süre içersinde yapılmaması halinde, bu üyelere yazılı tebligatta bulunulur. Tebligata rağmen bir ay içersinde aidatını ve tahakkuk edecek yasal gecikme tazminatını ödemeyen üyelerin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.         

                                                                                                                                                     

DERNEĞİN ORGANLARI                                                                                                                                     

Madde 13  Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:                                                                                    

                  a)  Genel Kurul                                                                                                                             

                  b)  Yönetim Kurulu                                                                                                                        

                  c)  Denetleme Kurulu                                                                                                                    

 

GENEL KURUL                                                                                                                                                    

Madde 14  Genel kurul  derneğe kayıtlı  bulunan üyelerden oluşur.                                                               

                                                                                                                                                                       

TOPLANTIYA ÇAĞRI                                                                                                                                         

Madde 15  Genel kurul 2 yılda bir OCAK ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün,  yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.                                                                                           

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.                           

                 

ÇAĞRI USULÜ                                                                                                                                                    

Madde 16  Yönetim kurulu, derneğe kayıtlı  bulunan ve genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılacak üyeler,en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda,çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,saat  ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,atmış günden fazla olamaz.                             

 

Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde  yapılması                         zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda  belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

                                                                                                                                                     

TOPLANTI YERİ                                                                                                                                                  

Madde 17  Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılabilir.                

                                                                                                                                                                       

TOPLANTI YETER SAYISI, YAPILIŞ USULÜ, KARARLAR  VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR                            

Madde 18  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci                        toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.           

                 

                  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.               

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,  yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.    

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri  tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.      

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanyardımcısı ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.      

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazİrun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.                                                                              

                 

                  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.                                       

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.                                                               

                 

                  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.            

                  Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.                                 

   

    Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve  derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

                                                                                                                                                     

Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü  yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.                                                                                              

                 

                  Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.                                                        

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekilleri ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.                                        

                                                                                                                                                                       

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ                                                                                                          

Madde 19  Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:         

                  a-Dernek organlarının seçilmesi,                                                                                                  

                  b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,                                                                                              

                  c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,                

                  d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,  

e-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,                                                                                                                                                     

f-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,            

g-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,   

                  h-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,                                            

i-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,                

                  j-Derneğin vakıf kurması,                                                                                                              

                  k-Derneğin fesih edilmesi,                                                                                                            

                  l-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,                                           

                  m-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.                      

                  Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.       

                  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.                                  

                  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.                

                 

 

YÖNETİM KURULU                                                                                                                                             

Madde 20  A. Yönetim kurulu, 7 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.                                         

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman belirler.                                                                                                                            

                 

                  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.               

                 

                  Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.                                       

                 

                  Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.                                         

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma  olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.                                                                                         

 

Yönetim Kurulu bazı konularda çalışmak üzere Komiteler kurabilir veya raportörler atayabilir. Bu komite üyelerinin veya raportörlerinin Yönetim Kurulu üyeleri arasından olması zorunlu değildir.

 

B. Dernek üyeleri, Yönetim Kurulu’na seçilme haklarına sahip olmakla birlikte Dernek faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için Yönetim Kurulu’nda görev alacak Başkan ve Genel Sekreter’de ayrıca aşağıdaki şartlar aranır.

 

1. Başkan seçilecek üyenin bir dönemi Genel Sekreter olmak üzere en az iki dönem Eskişehir Skal Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunması,

2. Genel Sekreter’in en az bir dönem Eskişehir Skal Derneği Yönetim Kurulu üyeliği’de bulunması.                

                                                                                                                                                                       

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ                                                                                                                 

Madde 21  Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:                                                                          

                  a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,    

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,              

                  c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak          

                  d) Ana Tüzük, İç Tüzük ve yasaların verdiği görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,                    

e)  Genel Kurul toplantısının gün, saat, yer ve gündemini saptamak, GenelKurul'da alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,        

                  f)  Başkanın önerileri ile komitelere üye atamak, onların  çalışmaları ve önerileri hakkında karar vermek,        

g) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,                         

                  h) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,                                                          

                  i) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,                                                                                 

j) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,                                                                        

                  k) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,                                                                                           

                  l) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.                             

                  m) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,                          

n)  Derneğin yönetimi ve çalışma programı ile ilgili konuların yerine getirilmesi için gerekli personelin işe alınması veya  işten çıkarılmaları hakkında karar vermek,                                                                                                                               

                  o)  Muntazam aylık toplantıların programlarını hazırlamak, iptali veya tehiri için karar vermek,     

                  p) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak.                           

                 

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI                                                                                                                  

Madde 22  Yönetim Kurulu,  Başkanının veya Genel sekreterinin veya iki Yönetim Kurulu üyesinin isteği ile en az ayda bir kere toplanır. Toplantıda karar alınabilmesi için,  üyelerin en az dördünün hazır bulunması zorunludur.  Kararlar oy çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde,  Başkanın oy verdiği tarafın kararı kabul edilir.                                                                                                   

                  Her üyenin gizli oylama isteme hakkı vardır.                                                                                 

 

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen, özürlü olsa dahi dönem içerisinde altı  toplantıya  katılmayan üye Yönetim Kurulu'ndan çekilmiş sayılır.                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI                                                               

Madde 23  Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri  veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.  

 

Çağrı yapılmazsa,  üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay  içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                       

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                                                                                             

Madde 24  Dernek Başkanı;                                                                                                                           

                  a)  Yönetim Kurulu'ndan alacağı yetki çerçevesinde Derneği temsil eder.                                   

                  b)  Dernek amaçlarının ve çalışma programının gerçekleşmesinde etkin olur ve önderlik yapar.      

                  c)  Dernek üyeleri arasında dostluk ve arkadaşlığı özendirir.                                                       

                  d)  Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini saptar ve üyeleri toplantıya davet eder.                 

                  e) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık  eder ve çalışmaları yönetir.                                       

                  e)  Gerekli gördüğünde Genel Kurul'un toplanması için Yönetim Kurulu'nu harekete geçirir.       

                  f)  Dernek Tüzüğünde ve İç Tüzükte belirtilen görevleri yapar.                                                    

                  Başkanın olmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı, Başkanın tüm yetkilerine sahiptir.                 

                                                                                                                                                                       

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ                                                                                                                      

Madde 25  Genel Sekreter aşağıdaki görevleri yerine getirir:                                                                        

                  a)  Yönetim Kurulu görüşmelerindeki kararları Karar Defteri'ne geçirir ve Yönetim Kurulu üyelerine imzalatır.               

                  b)  Toplantı davetiyelerini hazırlar ve üyelere ulaştırır.                                                                 

                  c)  Tüm yazışmaları hazırlar ve gönderir.                                                                                     

                  d)  Yeni üye adaylarının başvurularını alır.                                                                                   

                  e)  Derneğin başka kuruluşlarla ilişkilerini düzenler.

f) Yönetim Kurulu'nun onayından geçen Genel Kurul'a sunulacak yıllık çalışma programınıve faaliyet raporunu hazırlar,              

                  g)  Üyelere kimlik kartı verilmesini sağlar.                                                                                     

                                                                                                                                                                       

SAYMANIN GÖREVLERİ                                                                                                                                                   

Madde 26  Dernek Saymanı'nın görevleri aşağıdadır:                                                                                    

                  a)  Yönetim Kurulu tarafından saptanan ve Genel Kurul'ca onaylanan giriş aidatını yeni üyelerden tahsil eder.

                  b)  Üyelerden yıllık aidat toplar.                                                                                                     

                  c)  Derneğin yöntem ve kurallarına uygun olarak Derneğin paralarını yönetir.                             

                  d)  Dernek tarafından yapılan ve Yönetim Kurulu'nca onaylanan bütün  masrafları öder.           

e)  Yıllık Faaliyet Raporu'na ek olarak genel kurula sunulanacak hesap durumunu ve  gelecek döneme ilişkin tahmini bütçeyi hazırlar.        

                  f)  Derneğe ait bütün fatura ve gider makbuzlarını gerekli şekilde muhafaza eder.                     

                  g)  Dernekler Kanunu çerçevesinde Dernek makbuzlarını  hazırlar.                                            

                  h)  Derneğin üyesi olduğu kuruluşlara aidatları öder.                                                                   

                  i)  Derneğe ilişkin tahsilat ve ödemeleri makbuz ve fatura karşılığı yapar.                                    

                                                                                                                                                                       

DENETLEME KURULU                                                                                                                                         

Madde 27  Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca derneğin faal üyeleri arasından seçilir.      

Kurul ilk toplantısında bir üyeyi başkan, bir üyeyi de raportör seçer. Kurul gerek gördüğü  zamanlarda toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ                                                                                                             

Madde 28  Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:                                                                                       

a)  Derneğin bütçe ve hesap işleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde en az altı ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu'na bir raporla bildirir.                                                                                                          

b)  Yönetim Kurulu'nca düzenlenen Faaliyet Raporu ve Bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak kanaat ve önerilerini belirtir.      

c)  Yönetim Kurulu'nca düzenlenen Mali Rapor ile Bilanço ve  Gelir-Gider Çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla Genel Kurul'a sunar.                                                                                                                               

                  d)  Gereğinde Genel Kurulu  toplantıya çağırır.

e) Denetim kurulu; derneğin,tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı  

geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.    

                                                                                                                                                                            

MUNTAZAM TOPLANTILAR                                                                                                                             

Madde 29  Dernek aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde amaçları doğrultusunda muntazam toplantılar düzenler.  

                  a)  Dernek üyeleri, İç Tüzükte belirtilmiş gün, saat ve yerde ayda bir toplanır.                            

Ancak Yönetim Kurulu, olağanüstü bir  olay nedeniyle veya başka gerekçelerle muntazam toplantıları iptal edebilir.

b)  Muntazam toplantılar, üyeler arasında yakınlık ve arkadaşlığı sağlamak, Dernek amaçları doğrultusunda müzakereler yapmak ve ilginç konuşmacılar getirmek üzere, SKAL  yöntem ve biçimlerine uygun olarak düzenlenir.  Bu toplantılarda Dernek çalışmaları hakkında üyelere bilgi verilir.                                                                                                                                            

c)  Yönetim Kurulu kararlarına ışık tutabilmek için Dernekler Kanununa   göre Genel Kurulda görüşülmesi zorunlu olmayan konular bu muntazam toplantılarda görüşülebilir.                                                                                                             

d)  Muntazam toplantılarda yenilen yemeklerin ücretleri ve diğer masraflar, Yönetim Kurulu'nca saptanacak tarihlerde ve yıllık çalışma dönemi  esasına göre üyelerce ödenir.  Dernekce davet edilen onur konukları dışındaki üye misafirlerinin  yiyecek ve içecek giderleri davet eden üyeler tarafından toplantının başlangıcında Sayman'a ödenir.                                                                

                                                                                                                                                                       

DERNEĞİN GELİRLERİ                                                                                                                                        

Madde 30  Derneğin gelir kalemleri aşağıda gösterilmiştir:                                                                             

                  a)  Üye giriş aidatı.                                                                                                                        

                  b)  Yıllık üye aidatı.                                                                                                                        

                  c)  Bağış ve yardımlar.                                                                                                                 

                  d)  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.                                                                          

e)  Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen toplantı, balo, yemek, konser, spor yarışması,  kermes, konferans,eğlence ve piyango gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.                                                                                                 

                  f)  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.                                 

Dernek siyasi partilerden, işçi ya da işveren meslek kuruluşlarından ya da devlet daire ve kuruluşlarından yardım kabul edemez.              

 

Dernek mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.                                                                                                                                                     

                 

                  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.                                                         

                   

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI                                                                                                 

Madde 31  Derneğin çalışma ve dolayısıyla mali dönemi iki yıl olarak her yılın Ocak ayında başlar ve yeni seçime kadar devam eder. Çalışma dönemini kapsayan bütçe uygulamasında giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması, ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi, gelir ve ödenek çizelgelerindeki bölüm ve maddeler dışı                                                             işlem yapılmaması zorunludur.     

Derneğin bir üyesinin bir yıllık üye aidatının iki katından fazla gelirleri bankalarda muhafaza edilir.  Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ve tesbit edeceği yönteme uygun olarak bankalardan  para çekimi yapılır.                                                

                  Dernek, yönetim merkeziyle amaç ve çalışmaları için gerekli olanlar dışında taşınmaz mallara sahip olamaz.                 

                   

DEFTERLER VE KAYITLAR                                                                                                                                

Madde 32  Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.                                                                                     

a) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.                                                                                                                                                     

b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış  tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.                                                                                            

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.                                                                                        

    e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.      f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı,              soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

                  Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli  olması zorunludur.              

                  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.              

                                                                                                                                                                       

GELİR VE GİDER BELGELERİ                                                                                                                                             

Madde 33  Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.                                                                   

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir.                                                            

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet  teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  

                  “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.                                                                                    

                                                                                                                                                                       

ALINDI BELGELERİ                                                                                                                                                            

Madde 34  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.         

                  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi,    eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.                                  

                                                                                                                                                                       

YETKİ BELGESİ                                                                                                                                                   

Madde 35  Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler                                                   birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.                              

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.                                                                                                        

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.  

                 

 

 

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ                                                                                       

Madde 36  Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.  

 

BEYANNAME VERİLMESİ                                                                                                                                  

Madde 37  Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından  doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.            

                                                                                                                                                                       

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ                                                                                                                                 

Madde 38  Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;                                                                                                

                  a. Genel Kurul Sonuç Bildirimi                                                                                                       

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren   “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.                

                  Genel kurul sonuç bildirimine;                                                                                                       

                  a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.                                                                                                            

                  b. Taşınmazların Bildirilmesi                                                                                                          

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.                                                                                                                                          

                  c. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi                                                                                           

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.  Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.                                                                                                                                                     

                  d. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim                          

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.                 

                  e. Değişikliklerin Bildirilmesi                                                                                                           

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.                                                                                                                          

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını  izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.                                                                                             

                                                                                                                                                                       

DERNEĞİN HARCAMALARI                                                                                                                               

Madde 39  Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır.Ancak ivedi durumlarda başkan,yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir.                                                                                                                  

 

Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğinparaları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır.Bu hesaptan para  çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası  ile mümkündür.     

 

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler,tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.              

                 

                  Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı,ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.     

                                                                                                                                                                       

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ                                                                                                                                   

Madde 40  Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.                                                                                           

 

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.                      

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 41    Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

                                                                                                                                                                       

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ                                                                       

Madde 42  Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az  üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması  halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim  kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.             

                                                                                                                                                                       

TASFİYE İŞLEMLERİ                                                                                                                                          

Madde 43  Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe  ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında                                                                                         

                  “Tasfiye Halinde Eskişehir Skal Derneği” ibaresi kullanılır.                                                           

                 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare  amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.                                                                                          

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip  tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.      

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

                                                                                                                                                          

HÜKÜM EKSİKLİĞİ                                                                                                                                              

Madde 44  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.                                                          

                                                                                                                                                                       

KURUCU ÜYELER                                                                                                                                                

Madde 45  Dernek aşağıda adı, soyadı, meslek ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Eskişehir Vilayetine yapılan başvuru ile kurulmuştur.

 

 

1-

UĞUR ŞAHBAZ

TURİZMCİ

Erzene M 116/13 S 7/4 Bornova İzmir

T.C    47665557128

 

2-

HALUK DİNÇER

TURİZMCİ

İzmir Karayolu 8. Km. Afyonkarahisar

 

T.C    39820788140

 

3-

HATİCE YILDIRIM

TURİZMCİ

Sümer M Burcugül S 7/3 Eskişehir

T.C     24328055368

 

4-

HAKKI GÖK

TURİZMCİ

Ulu Önder M Duruyüz S 12/4 Eskişehir

T.C     50710160808

 

5-

UFUK ÖZKARATAY

TURİZMCİ

Kırmızı Toprak M Balıkçı S 15/8 Eskişehir

T.C      32548517870

 

6-

KAAN ERDİN

TURİZMCİ

Akarbaşı M Ada S 4/29 Eskişehir

T.C      26836708910

 

7-

MUSTAFA ÇAKIR

ÖĞR.GÖREV.

Büyükdere M Gençlik Blv Eskişehir

T.C       23557462824

8-

ERTAN BAŞKAYNAK

TURİZMCİ

Erzene M 116/12 S 4/2 Bornova İzmir

T.C       43141708558

                   

 

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ                                                                                                                 

Madde 46  Dernek aşağıda adı, soyadı, meslek ve uyrukları yazılı kurucular tarafından geçici yönetim kurulu tarafından yönetilecektir.

 

 

1-

UĞUR ŞAHBAZ

TURİZMCİ

Erzene M 116/13 S 7/4 Bornova İzmir

T.C    47665557128

 

2-

HATİCE YILDIRIM

TURİZMCİ

Sümer M Burcugül S 7/3 Eskişehir

T.C     24328055368

 

3-

HAKKI GÖK

TURİZMCİ

Ulu Önder M Duruyüz S 12/4 Eskişehir

T.C     50710160808

 

4-

UFUK ÖZKARATAY

TURİZMCİ

Kırmızı Toprak M Balıkçı S 15/8 Eskişehir

T.C      32548517870

 

5-

MUSTAFA ÇAKIR

ÖĞR.GÖREV.

Büyükdere M Gençlik Blv Eskişehir

T.C       23557462824